Gå til hovedindholdet

GMO

GMO - genetisk modificerede organismer

Mange mennesker har en holdning til anvendelsen af GMO i fødevarer og foder. Miljø- og Fødevareministeriet arbejder for at give forbrugere valgfrihed, tryghed og gennemskuelighed i forhold til produkter, der indeholder GMO.   

Hvad er GMO?
GMO er betegnelsen for organismer, hvis genetiske sammensætning er blevet ændret ved brug af genmodificering, også kaldet gensplejsning. Både planter, dyr og mikroorganismer kan være GMO. Lovgivningen fastlægger, hvilke teknikker, der betragtes som genmodificering og dermed frembringer GMO.

Mennesket har løbende ændret den genetiske sammensætning af de organismer, vi bruger, så de passer bedre til vore behov. For eksempel er den hvede, vi dyrker i dag, meget forskellig fra hvedens oprindelige vilde stamformer. De genetiske ændringer er bl.a. sket ved traditionel forædling, herunder ved at krydse udvalgte planter med hinanden. Gensplejsning er en relativt ny forædlingsmetode, som bl.a. gør det muligt at overføre gener mellem arter, som ikke kan krydse med hinanden.  

GMO skal godkendes og mærkes
GMO skal godkendes, før de må bruges i EU. Inden f.eks. en genmodificeret majs bliver godkendt til anvendelse i fødevarer og foder, skal det vurderes, om den frembyder nogen risiko for dyr eller menneskers sundhed eller for miljøet. Hvis vurderingen er, at sikkerheden er i orden, kan EU-landene træffe beslutning om godkendelse. Herudover er der krav om mærkning af godkendte genmodificerede fødevarer og foder, så forbrugerne får mulighed for at tage dette forhold i betragtning, når de træffer deres valg.

Forskellige regler for forskellige anvendelser af GMO
Der gælder forskellige regler for anvendelse af GMO afhængigt af, om der er tale om godkendelse til dyrkning, indesluttet anvendelse af mikroorganismer, planter og dyr eller anvendelse i fødevarer og foder. 

Fødevarestyrelsen administrerer reglerne om genetisk modificerede fødevarer og foder.

Miljøstyrelsen administrerer reglerne om fremstilling og anvendelse af GMO til forskning samt produktion, hvor der anvendes GMO i lukkede systemer. 

NaturErhvervstyrelsen administrerer reglerne om udsætning i miljøet af GMO, herunder dyrkning af genetisk modificerede afgrøder.

Opdateret 12. januar 2017

MENU