Gå til hovedindholdet

Udredningsprojekter

I forbindelse med den første opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er der igangsat tre udredningsprojekter i regi af Miljø- og Fødevareministeriet:

1. Model for et nationalt naturnetværk

For at afsøge mulighederne for at skabe en forbedret strategisk ramme for naturbeskyttelsen på lang sigt arbejdes der med at udvikle et fagligt og konceptuelt grundlag herfor.

Dette kan medvirke til styrket prioritering og målretning af indsatser, sikre bedre sammenhæng mellem naturområder og sikre synergi mellem forskellige initiativer og hensyn.

Det centrale element i udredningsprojektet er beskrivelse af en konkret model, som kan understøtte en mulig opfølgning på kommissionens anbefaling om et nationalt naturnetværk frem mod 2050. Udredningsprojektet indeholder derfor en faglig redegørelse og vurdering af, hvad der kan indgå af værktøjer og kriterier ifm. planlægning for et nationalt naturnetværk.

F.eks. beskrives, hvilke eksisterende og potentielt nye typer naturområder, som kan indgå i netværket, og hvor-dan der kan arbejdes for synergi mellem forskellige målsætninger og indsatser.

Der er afsat en ramme på 500.000 kr. til projektet, som forventes afsluttet i løbet af efteråret 2013. Naturstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet er ansvarlig for projektet.

  

2. Udredningsprojekt om retentionskort

For at kunne målrette virkemidlerne i forhold til at nedbringe kvælstofudvaskningen er det vigtigt at have kendskab til, i hvilket omfang kvælstof tilbageholdes eller udledes fra forskellige landbrugsarealer.

De eksisterende retentionskort (kort over tilbageholdelse af kvælstof) er meget grovkornede, og derfor igangsættes et projekt for at få forbedrede retentionskort. Kortene opdateres, så de fremover får en detaljeringsgrad på ca. 1.500 ha.

Til sammenligning har de eksisterende kort en detaljeringsgrad på mellem 9.000 ha og 100.000 ha. Forbedringen af kortene forventes færdig i løbet af 2014 og inddrager en række vidensinstitutioner på området.

  

3. Udredningsprojekt om en ny målrettet miljøregulering af landbruget

Udredningsprojektet skal bidrage med forslag til hvordan en ny fremtidig miljøregulering af landbrugsarealerne kan udvikles.

Det gælder såvel anvendelsen af kvælstof som fosfor. Målet er, at reguleringen i højere grad målrettes, og de ønskede miljøhensyn kan varetages mere omkostningseffektivt.

Kortlægning af de enkelte vandområders sårbarhed er en vigtig faktor i at kunne målrette reguleringen. Udredningsprojektet undersøger, hvorvidt en målrettet og differentieret regulering kan gennemføres ved differentierede gødningsnormer baseret på dels et opdateret retentionskort og dels på det nærliggende vandmiljøs sårbarhed.

Det skal også undersøges, om anvendelse af bestemte alternative virkemidler på en landbrugsbedrift skal give mulighed for, at bedriften kan få en højere gødningsnorm.

For at gøre den samlede miljøregulering af landbruget enklere og mere effektiv er det målet, at den nye arealregulering så vidt muligt kan erstatte krav til arealanvendelsen i de nuværende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Hermed vil krav til arealanvendelsen kunne samles ét sted.

Der skal desuden tages højde for de administrative og kontrolmæssige udfordringer ved udvikling af en ny arealregulering, som skal være i overensstemmelse med relevante EU-direktiver og krav til miljøbeskyttelse af overflade- og grundvand mv.

Kontakt

Helga Hjort
Tlf: 91 36 58 49
Mail: hehjo@mim.dk
 
Janne Birk Nielsen
Tlf: 41 93 23 38
Mail: jabn@fvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU