Gå til hovedindholdet

Bier

Honningbien er den vigtigste faktor i bevarelsen af mangeartede danske flora via sin bestøvning og derved fremme af plantediversiteten. Honningbien er også den vigtigste bestøver af jordbrugets planter i Danmark, hvor honningbiens bestøvning er anslået til at have en værdi på 1 milliard kr. om året. Derfor er en dalende bestand af honningbier problematisk i forhold til bestøvning af både danske marker og vilde flora. Biavlerne spiller således en essentiel rolle, når den danske biodiversitet skal bevares, og landmændene skal have bestøvet deres marker/træer.

Biavlsstrategi

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at fremme, at honningbierne får bedre levevilkår i Danmark, og har derfor udviklet en biavlsstrategi for perioden 2009-2013.

Genvej til biavlsstrategien

Miljø- og Fødevareministeriets biavlsstrategi udpeger tre overordnede indsatsområder: Tilstrækkelig bestøvning, udvikling af gode erhvervsvilkår og forskning og internationalt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen administrerer Miljø- og Fødevareministeriets indsats på området på basis af Lov om biavl.

Genvej til Lov om Biavl

Binævnet

Til at rådføre miljø- og fødevareministeren og bl.a. hjælpe med udviklingen af biavlsstrategien, har Miljø- og Fødevareministeriet nedsat et binævn. Binævnet har endvidere til opgave at rådgive om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Binævnet består af 12 repræsentanter fra biavlsorganisationerne, biavlsforskere og Miljø- og Fødevareministeriet. Binævnet har sæde i NaturErhvervstyrelsen.

Genvej til mere information om binævnet

Støtte til biavl

Via EU's biavlsprogram, der er en 50/50 ordning, sikrer Miljø- og Fødevareministeriet midler til at styrke bestanden af honningbier og forbedre betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter.

Genvej til biavlsprogrammet

Den brune bi

Den brune bi er i løbet af det 20. århundrede blevet fortrængt fra sin oprindelige udbredelse i Europa til små isolerede bestande. I Danmark har biavlere på Læsø vedligeholdt en bestand af brune bier, der udgør en særlig genpulje. Til at støtte op om dette arbejde for at bevare biodiversiteten, har Fødevareministeriet etableret en tilskudsordning til avlere af brun Læsøbi på i alt 200.000 kr. per år.

Genvej til mere information om tilskudsordningen

Grøn Vækst initiativer

Grøn Vækst aftalen indeholder også en indsats på biområdet, der finansieres med 3,5 millioner kr. årligt i perioden 2010-2015. Indsatsen skal medvirke til at sikre bifamiliernes sundhed og udbredelse og dermed sikre biernes positive indvirkning på biodiversiteten i naturen.

Genvej til mere information om Grøn Vækst initiativer

Omsætning af bier og biprodukter

Kontrollen varetages primært af Fødevarestyrelsen, når der er tale om handel med 3. lande.

Genvej til mere information om eksport af bier

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen
John Voss
Tlf. 45 26 38 34
Mail: jovo@naturerhverv.dk 

Opdateret 1. august 2016

MENU