Gå til hovedindholdet

Biomasse

Fødevare- og landbrugssektoren leverer store mængder biomasse til foder, ingredienser og energiformål. Det er fx affald, halm og træflis til kraftvarmeværker, gylle til biogas og slagteriaffald til biodiesel. Samlet set er biomasse et vigtigt bidrag til at flytte det danske energiforbrug i en fossilfri og klimavenlig retning.

Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat en række initiativer, der skal bidrage til, at Danmark kan omdanne overskud fra landbruget til grøn energi og materialer, det normalt ville kræve råolie at producere.

Miljø- og Fødevareministeriet tildeler hvert år millioner af kroner til målrettet forskning og udvikling i biobaserede løsninger og teknologier, der blandt andet har til formål at gøre indsamling, transport, forbehandling og raffinering af biomasse mere rentabel.

Henved 3/4 af forbruget af vedvarende energi stammer fra biomasse. Hovedparten er halm og træaffald, mens biogas giver et mindre bidrag. I de seneste år udgør import af udenlandsk træflis en stigende andel af forbruget.

Anvendelsen af biomasse kan få større betydning for energisektoren i fremtiden. Dels ved at øge udnyttelsen af halm og flerårige energiafgrøder, og dels ved udbygning af biogaskapaciteten på basis af husdyrgødning og øvrig biomasse (fra pleje af natur og halvnatur).  

Hertil kommer, at vi i Danmark kan opnå betydelige miljø- og klimagevinster ved at øge energiudnyttelsen af biomassen i landbruget. Udvaskning af næringsstoffer fra markbruget og lugtgener og emission af ammoniak fra husdyrbruget kan reduceres ganske væsentligt ved at fremstille biogas af husdyrgødningen. Dyrkning af flerårige energiafgrøder (typisk energipil) bidrager ud over CO2 neutral energi til at opsuge kvælstof, inden det når ud i vandmiljøet.

Nationalt bioøkonomipanel

Miljø- og Fødevareministeriet har oprettet Det nationale bioøkonomipanel, der med deltagelse af ngo’er, forskere, virksomheder og myndigheder får til opgave byde ind med konkrete ideer og rådgivning til, hvad der kan gøre Danmarks til et vækstcenter inden for bioøkonomi.  

Det nationale bioøkonomipanel skal anvise muligheder for konkrete tiltag, der, lige fra den primære produktion, over forarbejdning til forbrug på kort og langt sigt kan fremme den bæredygtige bioøkonomi, herunder ved at øge udbuddet af billig og bæredygtig biomasse.

En fjerdedel af udledningen af CO2 kommer fra transportsektoren. For at reducere den udledning peger eksperter på, at biler og tog kan elektrificeres, mens skibs- og flytrafik bør anvende biobrændstoffer. Der har i de senere år været en stigende interesse for at fremstille flydende biobrændstoffer (f.eks. bioethanol eller biodiesel) ud fra biomasse. Det er et af de emner, Det nationale bioøkonomipanel beskæftiger sig med.

Biopanelet sekretariatsbetjenes af Miljø- og Fødevareministeriet i NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om bioøkonomi på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Læs mere om biopanelet og dets medlemmer på Landbrugs-og Fiskeristyrelsens hjemmeside

Kontakt

Miljø- og Fødevareministeriet
mfvm@mfvm.dk

 

 

Opdateret 17. maj 2017

MENU