Gå til hovedindholdet

EU's miljøpolitik

Størsteparten af Danmarks miljølovgivning er direkte eller indirekte affødt af EU-lovgivning vedtaget af Rådet og Europa Parlamentet efter forslag fra Kommissionen. Kun ganske få miljøpolitiske områder som f.eks. fysisk planlægning, skovpolitik og miljøafgifter er i dag ikke underlagt EU´s lovgivningskompetence. Således er størstedelen af miljøpolitikkens traditionelle enkeltområder som forurening, vand, luft, kemikalier, affald, naturbeskyttelse mv. reguleret via EU-lovgivning, enten i form af forordninger med direkte retskraft i medlemslandene eller via direktiver til efterfølgende national gennemførelse i hvert enkelt medlemsland. 

De traktatmæssige rammer for EU arbejdet  
Miljøregulering har været en del af EU-politikken siden 1987, da miljøområdet med Den Europæiske Fællesakt blev skrevet ind i traktaten. Efterfølgende traktatændringer har bragt miljøreguleringen ind centralt i EU’s politik ved blandt andet at give Europa-Parlamentet medindflydelse på miljølovgivningen i den fælles beslutningstagning mellem Råd og Parlament. 

Rammerne for EU’s kompetencer på det miljøpolitiske område samt beslutningsprocedurerne er fastlagt i EU traktaten. Således er målsætningen om en bæredygtig udvikling, der sikrer et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, i dag indskrevet i Lissabon-traktaten som en af EU’s overordnede målsætninger.  

De centrale beslutningsprocedurer for vedtagelse af EU retsakter er henholdsvis den fælles beslutningsprocedure og Kommitologiproceduren, som begge indebærer flertalsafgørelser af Rådet på baggrund af forslag fra Kommissionen.   

Europa 2020 strategien for bæredygtig vækst
En af de væsentligste overordnede politisk ramme for EU politikken er den såkaldte EU 2020-strategi ”EUROPA 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst”, vedtaget af EU’s stats- og regeringschefer i juni 2010. 

Strategien bygger på tre overordnede prioriteter for EU, og herunder er den ene prioritet bæredygtig vækst, hvilket indbefatter fremme af en mere ressourceeffektiv-, grønnere- og mere konkurrencedygtig økonomi. Europa 2020 strategien definerer i alt 5 kvantitative mål for EU, hvoraf Klima/energiområdet er et. Derudover er der defineret i alt 7 underliggende flagskibsinitiativer, hvoraf det ene er flagskibet for ressourceeffektivitet. Resourceffektivitetsflagskibet fokuserer på omstilling af økonomien og bevaringen af naturgrundlaget. Opfølgningen på flagskibet om ressourceeffektivitet sker i de enkelte sektorråd.  Kommissionen er i færd med at udarbejde et oplæg til revision af Europa 2020 strategien med henblik på drøftelse og beslutning i Det europæiske Råd. 

Det 7. miljøhandlingsprogram
Den overordnede ramme og prioriteter for EU’s miljøpolitik fastlægges løbende i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Det seneste program – det 7. miljøhandlingsprogram – blev vedtaget af Rådet og Europa Parlamentet i 2013, og løber frem til 2020. Det har titlen »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden«. 

I programmet redegøres for de forskellige miljøpolitiske udfordringer i EU, de grundlæggende principper for EU’s miljøpolitiske indsats og de prioriterede miljøpolitiske mål for EU frem til 2020. Det 7. miljøhandlingsprogram udgør således den overordnede ramme for EU’s miljøpolitik frem til 2020. 

I programmet fastlægges der 3 prioriterede miljømål:

a) At beskytte, bevare og forbedre Unionens naturgrundlag, 

b) At omstille Unionen til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi og 

c) At beskytte Unionens borgere mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel. 

Programmet fastlægger desuden 4 prioriterede mål om, hvordan miljømålene skal nås. Her er prioriteterne, at der skal sikres en bedre implementering af EU’s miljølovgivning, at der skal sikres et bedre vidensgrundlag, at der sikres bedre rammer for investeringer og, at der sker en bedre integration af miljøhensyn i de enkelte økonomiske sektorer. Derudover fastlægges 2 geografiske mål. Dette er henholdsvis bedre bæredygtighed for EU’s byer og større effektivitet ved løsningen af internationale miljø- og klimaproblemer.

Kontakt

EU og internationalt

eui@mfvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU