Gå til hovedindholdet

Miljøøkonomiske nøgletal

Miljø- og Fødevareministeriets nøgletalskatalog

Samfundsøkonomiske beregninger er et vigtigt element i den politiske beslutningsproces. I forbindelse med alle sådanne beregninger skal der fastlægges en række beregningsforudsætninger. En del af disse er meget generelle og fastlægges af Finansministeriet. Det gælder fx. diskonteringsrenten.

Derudover er der i forhold til samfundsøkonomiske beregninger på miljø- og fødevareområdet behov for en række beregningsforudsætninger, som er relateret til den type af problemstilling, der regnes på. Det kan fx. være de samfundsøkonomiske omkostninger ved udledningen af et givet miljø- og sundhedsskadeligt stof eller den værdi, nye naturområder har for borgerne.

For at sikre gennemsigtighed, ensartethed og konsistens i Miljø- og Fødevareministeriets beregninger er de miljørelaterede beregningsforudsætninger fastlagt i et nøgletalskatalog. Dette er udarbejdet i samarbejde med COWI.   

En række fagpersoner har bidraget til kvalitetssikring nøgletalskataloget. I parantes er angivet , hvilke områder de enkelte personer har medvirket til at kvalitetssikre: 

  • Brian H. Jacobsen, Institut for fødevare- og ressourceøkonomi, IFRO, Københavns Universitet (vand; reduktionsomkostninger)
  • Mette Termansen, Institut for Miljøvidenskab, DCE, Aarhus Universitet (natur)
  • Mikael Skou Andersen, Institut for Miljøvidenskab, DCE, Aarhus Universitet (vand, luft og jord; skadesomkostninger)
  • Thomas Bue Bjørner, De økonomiske råds sekretariat, DØRS (natur)

 De opdaterede nøgletal opgjort i 2015-priser fremgår af nøgletalskataloget herunder.

En mere uddybet beskrivelse af nøgletallene findes i baggrundsnotatet, som er udarbejdet af COWI. Bemærk, at tallene i baggrundsnotatet ikke er opdateret.  

Kontakt

Thøger Lund-Sørensen
Specialkonsulent | Analyse, forskning og digitalisering
+45 91 36 58 56
 tholu@mfvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU