Gå til hovedindholdet

Regeloprydning

Oversigt over overflødige bekendtgørelser, der er blevet fjernet som led i Miljø- og Fødevareministeriets regeloprydning. 

1. Bek. nr. 233/1926 Regulativ for Gudenaa paa strækningen mellem Silkeborg og Randers samt for den nedre Del af Tange Aa

2. Bek. nr. 110/1929 om Tilføjelse til det under 12. August 1926 udfærdigede Regulativ for Gudenaa paa Strækningen mellem Silkeborg og Randers, samt for den nedre del af Tange Aa

3. Bek. nr. 274/1936 om ændring af Bekendtgørelse Nr. 229 af 30. Juli 1934 om Fredning af Øen Vaarsø med Smaaholmene Vaarsø Kalv og Langøerne

4. Bek. nr. 7000/1937 Regulativ for Fiskeriet i en Del af Skive-Karup Aa med flere Vandløb

5. Bek. nr. 7003/1937 Regulativ for Fiskeriet i Klejtrup Sø

6. Bek. nr. 65/1938 om Ændring i Bekendtgørelse af 11. Januar 1938 angaaende Undtagelser fra Forbudet mod Bebyggelse i § 25, 1. Stk., i Lov af 7. Maj 1937 om Naturfredning

7. Bek. nr. 300/1951 om øremærkning af dyr

8. Bek. nr. 57/1972 om emballagebedømmelse af lurmærket smør

9. Bek. nr. 121/1974 om støtte til privat oplagring af smør

10. Bek. nr. 520/1974 om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs markedsordninger for landbrugsvarer, frugt og gartneriprodukter m.v.

11. Bek. nr. 104/1975 om statsstøtte til småskovsforeningernes konsulentvirksomhed

12. Bek. nr. 394/1975 om administration af Det europæiske økonomiske Fællesskabs markedsordning for fiskerivarer m.v.

13. Bek. nr. 32/1978 om tilskud til produktions-, beskæftigelses- og miljøfremmende foranstaltninger i det private skovbrug

14. Bek. nr. 365/1978 om ydelse af produktionsstøtte til ærter og bønner, herunder hestebønner, til foderbrug

15. Bek. nr. 318/1981 om tilskud til dræning og vanding

16. Bek. nr. 333/1981 om statsgaranti for driftslån til væksthusgartnerier m.m.

17. Bek. nr. 451/1981 om statsgaranti for lån og rentetilskud til likviditetslettelse m.m. i væksthusgartnerier

18. Bek. nr. 80/1983 om administrationen af visse bestemmelser i lov om statens fremskaffelse af jord og udlån til jordbrugsmæssige formål m.m.

19. Bek. nr. 107/1983 om jordlovsudvalget

20. Bek. nr. 496/1983 om statsgaranti for lån til bekæmpelse af Aujeszky’s sygdom (falsk hundegalskab) hos svin

21. Bek. nr. 14/1984 om statsgaranti for lån og rentetilskud til visse landmænd

22. Bek. nr. 4/1985 om statstilskud til støjisolering af boliger omkring Københavns Lufthavn, Kastrup

23. Bek. nr. 181/1986 om grænseværdier for udledning af cadmium med processpildevand fra visse industrianlæg

24. Bek. nr. 465/1986 om harer og kaniner og indførsel og transit heraf

25. Bek. nr. 508/1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 7 for Ringkøbing kommune om bortfald af klagemulighed til miljøstyrelsen efter vandløbslovens § 80 i visse sager

26. Bek. nr. 520/1986 om grænseværdier for udledning af hexachlorcyklohexan til vandmiljøet

27. Bek. nr. 664/1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 2 for Ballerup kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger

28. Bek. nr. 680/1986 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 5 for Tranekær kommune om finansieringsform for fyldplads, containerordning og skadedyrsbekæmpelse

29. Bek. nr. 736/1986 om grænseværdier for kviksølv ved udledning af spildevand fra visse industrianlæg

30. Bek. nr. 87/1987 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 5 for Nordjyllands Amtskommune om overførsel af dele af fredningsnævnenes kompetence til amtsrådet

31. Bek. nr. 432/1988 om godkendelse af frikommuneregulativ for Odense Kommune om miljøsikrede lokalplaner

32. Bek. nr. 660/1988 om frikommuneregulativ nr. 13 for Esbjerg om forenkling og smidiggørelse af regler i kommuneplanloven

33. Bek. nr. 728/1988 om frikommuneregulativ nr. 22 for Ringkøbing om udarbejdelse af standardvandløbsregulativer

34. Bek. nr. 729/1988 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 4 for Holmegaard om miljøsikrede lokalplaner

35. Bek. nr. 431/1988 om autorisation m.v. af dyrlæger

36. Bek. nr. 181/1989 om frikommuneregulativ nr. 11 for Nordjyllands amtskommune om overførsel af dele af amtskommunens kompetence efter naturfredningsloven til primærkommunerne

37. Bek. nr. 518/1989 om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter for afgiftsårene 1986-87 og 1987-88

38. Bek. nr. 442/1989 om ydelse af særlig støtte til mindre kornproducenter for markedsåret 1988/89

39. Bek. nr. 794/1989 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Sønderjyllands Amtskommune om overførsel af dele af fredningsnævnenes kompetence til amtsrådet

40. Bek. nr. 875/1989 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 15 for Holmegaard Kommune om tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse

41. Bek. nr. 204/1990 om forlængelse af Jordlovsudvalgets funktionsperiode m.v.

42. Bek. nr. 568/1990 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 11 for Ebeltoft Kommune om udstykning af landbrugsjorder til bymæssige formål og magelæg m.m.

43. Bek. nr. 736/1990 om frikommuneregulativ nr. 15 for Storstrøms Amt om overførelse af dele af amtsrådets kompetence i henhold til råstofloven til primærkommunerne

44. Bek. nr. 866/1990 om ydelse af præmie for rydning af æbleplantager

45. Bek. nr. 19/1991 om frikommuneregulativ nr. 22 for Tinglev Kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger

46. Bek. nr. 29/1991 om frikommuneregulativ nr. 2 for Nexø Kommune om administration af vandløbsloven

47. Bek. nr. 47/1991 om frikommuneregulativ nr. 16 for Esbjerg Kommune om ændring af kompetence til at meddele dispensation for kvalitetskrav til drikkevand

48. Bek. nr. 238/1991 om frikommuneregulativ nr. 7 for Sønderjyllands Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Sønderjyllands Amt

49. Bek. nr. 613/1991 om støtte til udtagning af jord i dyrkningsårene 1991-1992

50. Bek. nr. 670/1991 om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion

51. Bek. nr. 680/1991 om frikommuneregulativ nr. 24 for Ebeltoft Kommune om overførsel af landzonearealer til byzone eller sommerhusområde ved byrådsbeslutning

52. Bek. nr. 708/1991 om frikommuneregulativ nr. 12 for Frederiksborg Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne

53. Bek. nr. 75/1992 om grænseværdier for udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer og havet (Liste 1 - stoffer) (* 1)

54. Bek. nr. 222/1992 om ydelse af støtte til producenter af oliefrø fra produktionsåret 1992/93

55. Bek. nr. 605/1992 om ydelse af en særlig støtte til mindre kornproducenter m.v. for markedsåret 1991/92

56. Bek. nr. 749/1992 om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder for høsten 1993

57. Bek. nr. 751/1992 om godkendelse af Sønderjyllands Amtskommunes friamtsregulativ nr. 19 om Den sønderjyske Jordfond

58. Bek. nr. 776/1992 om godkendelse af frikommuneregulativ nr. 20 for Sønderjyllands Amtskommune om anvendelse af midler i fonden for frigørelses- og afståelsesafgift

59. Bek. nr. 872/1992 om indvejning, klassificering og afregning af slagtekroppe af svin samt indberetning af markedspriser for disse

60. Bek. nr. 1173/1992 om støtte til miljøforberedende investeringer i mindre landbrug m.v.

61. Bek. nr. 1174/1992 om statsgaranti for lån til miljøforberedende investeringer m.v.

62. Bek. nr. 32/1993 om statsgaranti og ydelsestilskud vedrørende høsttabslån til tørkeramte jordbrugere

63. Bek. nr. 33/1993 om indkomststøtte til landbrugere

64. Bek. nr. 170/1993 om ydelse af støtte til produktion af boghvede samt hirse og kanariefrø

65. Bek. nr. 401/1993 om registrering af akvakulturbrug og betaling for veterinærkontrol m.v.

66. Bek. nr. 412/1993 om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

67. Bek. nr. 873/1993 om godtgørelse for definitivt ophør med mælkeproduktion

68. Bek. nr. 893/1993 om fristen for indgivelse af ansøgning om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder for høsten 1994

69. Bek. nr. 1027/1993 om indgivelse af ansøgning om fremrykket forskud på støtte til producenter af oliefrø for høsten 1994

70. Bek. nr. 1060/1993 om særligt tilskud til kommune ved provenutab som følge af loft over grundskyldpromillen for landbrugsejendomme og lignende ejendomme

71. Bek. nr. 1177/1993 om godkendelse af forlængelse af frikommuneregulativ nr. 5 for Tranekær Kommune om finansieringsform for fyldplads, containerordning og skadedyrsbekæmpelse

72. Bek. nr. 1180/1993 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Nordjyllands Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Nordjyllands Amt

73. Bek. nr. 2/1994 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 16 for Storstrøms Amt om overførelse af amtsrådets kompetence i henhold til campingreglementet til primærkommunerne i Storstrøms Amt

74. Bek. nr. 236/1994 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 12 for Frederiksborg Amt om overførelse af amtsrådet kompetence i henhold campingreglementet til primærkommunerne i Frederiksborg Amt

75. Bek. nr. 263/1994 om forlængelse af frikommuneregulativ nr. 2 for Ballerup Kommune om gennemførelse af kommunale naturplejeforanstaltninger

76. Bek. nr. 669/1994 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere

77. Bek. nr. 846/1994 om ydelse af præmie for rydning af æbleplantager

78. Bek. nr. 751/1994 om midlertidigt forbud mod omsætning af torsk ved lyst- og fritidsfiskeri i Østersøen, Bælterne og Øresund

79. Bek. nr. 91/1995 om indgivelse af ansøgning om fremrykket forskud på støtte til producenter af oliefrø for høsten 1995

80. Bek. nr. 238/1995 om kvælstofprognosen for 1995

81. Bek. nr. 245/1995 om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra får og geder

82. Bek. nr. 271/1995 om ind- og udførsel af sæd, embryoner og oocytter fra hovdyr

83. Bek. nr. 272/1995 om ind- og udførsel af embryoner og oocytter fra svin

84. Bek. nr. 334/1995 om midlertidigt forbud mod muslingefiskeri i undersøgelsesområder ved Tunø Knob og vest for Samsø

85. Bek. nr. 351/1995 om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug

86. Bek. nr. 691/1995 om midlertidigt aktivitetsophør (oplægningsordningen)

87. Bek. nr. 159/1996 om kvælstofprognosen for 1996

88. Bek. nr. 767/1996 om støtte til midlertidigt ophør med sildefiskeri

89. Bek. nr. 852/1996 om tilskud til fremme af udviklingen i særlige landdistrikter

90. Bek. nr. 30/1997 om frist for indgivelse af ansøgning om ydelse af støtte til producenter af visse markafgrøder for høsten 1997

91. Bek. nr. 197/1997 om kvælstofprognosen for 1997

92. Bek. nr. 203/1997 om tillægspræmie i 1997 til oksekødsproducenter

93. Bek. nr. 226/1997 om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion m.v.

94. Bek. nr. 624/1997 om jordbrugets anvendelse af gødning

95. Bek. nr. 697/1997 om midlertidigt stop for fiskeri i Mariager Fjord

96. Bek. nr. 719/1997 af forretningsorden for rådet vedrørende støtte til forureningstruede vandindvindinger (Vandrådet)

97. Bek. nr. 71/1998 om midlertidigt forbud mod danske fiskefartøjers trawlfiskeri i Tyske Bugt

98. Bek. nr. 168/1998 om kvælstofprognosen for 1998

99. Bek. nr. 523/1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

100.Bek. nr. 159/1999 om kvælstofprognosen for 1999

101. Bek. nr. 169/1999 om tilskud til konsulentvirksomhed i skovbruget

102. Bek. nr. 587/1999 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 1999/2000

103. Bek. nr. 203/2000 om kvælstofprognosen for 2000

104. Bek. nr. 634/2000 om tilskud til bundgarnsfiskere, som ved orkanen den 3.-4. december 1999 fik beskadiget garn og pæle

105. Bek. nr. 660/2000 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2000/2001

106. Bek. nr. 860/2000 om tilskud til ejere af frugtplantager, som under orkanen den 3.-4. december 1999 fik væsentlige skader på frugtplantagearealer

107. Bek. nr. 904/2000 om besøgslandbrug

108.Bek. nr. 169/2001 om kvælstofprognosen for 2001

109. Bek. nr. 11149/2000 om Nørremaj Vildtreservat

110. Bek. nr. 690/2001 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2001/2002

111. Bek. nr. 127/2002 om kvælstofprognosen for 2002

112. Bek. nr. 609/2002 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2002/2003

113. Bek. nr. 757/2002 om forbud mod anvendelse af visse typer fjerkræ til markprøver m.v.

114. Bek. nr. 167/2003 om kvælstofprognosen for 2003

115. Bek. nr. 329/2003 om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

116. Bek. nr. 676/2003 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004

117. Bek. nr. 784/2003 om tilskud til renere produkter og om Miljørådet for renere produkter

118. Bek. nr. 130/2004 om ydelse af mælkepræmie

119. Bek. nr. 153/2004 om kvælstofprognosen for 2004

120. Bek. nr. 795/2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005

121. Bek. nr. 28/2005 om tilskud til visse erhvervsfiskere, der har drevet fiskeri efter laks i Østersøen

122. Bek. nr. 168/2005 om kvælstofprognosen for 2005

123. Bek. nr. 744/2005 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2005/2006

124. Bek. nr. 91/2006 om prioritering af ansøgninger om tilskud til ophugning m.v. af fiskerfartøjer

125. Bek. nr. 193/2006 om kvælstofprognosen for 2006

126. Bek. nr. 975/2006 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2006/2007

127. Bek. nr. 1318/2006 om tilskud til udvikling af nye produkter fra skovbruget og træindustrien

128. Bek. nr. 1435/2006 om Depotrådets sammensætning og virksomhed

129. Bek. nr. 117/2007 om tilskud til skolefrugt

130. Bek. nr. 221/2007 om kvælstofprognosen for 2007

131. Bek. nr. 906/2007 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2007/2008

132. Bek. nr. 9880/2007 om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Det Forenede Kongerige

133. Bek. nr. 10183/2007 om flytning af slagtedyr i bluetongue restriktionszoner

134. Bek. nr. 10190/2007 om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Cypern

135. Bek. nr. 10232/2007 om forbud mod udførsel af visse levende dyr til Det Forenede Kongerige

136. Bek. nr. 169/2008 om kvælstofprognosen for 2008

137. Bek. nr. 786/2008 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2008/2009

138. Bek. nr. 173/2009 om kvælstofprognosen for 2009

139. Bek. nr. 355/2009 om udbetaling af EU-tilskud til rutineovervågning for aviær influenza i 2006 og 2007

140. Bek. nr. 928/2010 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække

141. Bek. nr. 1015/2010 om straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens forordning om ændring af bilag D til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår sædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- og embryoproduktionshold samt betingelser vedrørende donordyr af heste-, fåre- og gedearter og for håndtering af sæd, æg og embryoner fra disse arter

142. Bek. nr. 219/2011 om kvælstofprognosen for 2010/2011

143. Bek. nr. 845/2011 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

144. Bek. nr. 987/2011 om udbetaling af EU-tilskud til rutineovervågning for aviær influenza i 2008 og 2009

145. Bek. nr. 246/2012 om kvælstofprognosen for planperioden 2011/2012

146. Bek. nr. 765/2012 om overgangsordning for bræmmer langs visse vandløb og søer omfattet af vandplanerne for planperioden 2010-2015

147. Bek. nr. 804/2012 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække

148. Bek. nr. 291/2013 om kvælstofprognosen for planperioden 2012/2013

149. Bek. nr. 975/2013 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Opdateret 1. august 2016

MENU