Gå til hovedindholdet

Konkurrenceudsættelse

Miljø- og Fødevareministeriets samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening konkurrenceudsættes frem mod 2022.


Om processen

Regeringen besluttede den 28. juni 2017 at konkurrenceudsætte Miljø- og Fødevareministeriets samlede bevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening over en 10-årig periode fra 2016-2026.

Den samlede konkurrenceudsættelse vil ske gradvist i fire runder, så alle opgaver er varslet konkurrenceudsat frem mod 2022.

Første runde er delvist gennemført med konkurrenceudsættelsen i 2017 af hhv. jagt- og vildtforvaltning samt myndighedsbetjeningen på veterinærområdet. Den sidste del af første runde omfatter emnerne natur, herunder skov samt luft og emissioner, jf. nedenfor. Se nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Konkurrenceudsættelse af aftalerne om natur, herunder skov samt luft og emissioner
Opgaverne for natur, herunder skov samt luft og emissioner er den 21. december 2017 blevet varslet opsagt med virkning fra den 1. januar 2021.

Emnerne blev offentliggjort den 3. november 2017, hvorefter de nuværende leverandører (AU og KU) har bidraget til en konsekvensvurdering af opgaverne inden for aftalerne om natur, herunder skov samt luft og emissioner.

D. 6. marts 2018 er det i EU-Tidende forhåndsannonceret, at natur, skov samt luft & emissioner konkurrenceudsættes. Læs nyheden her.  

Arbejdet finder sted i regi af en selvstændig forvaltningsenhed for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening, runde 1b natur og luft.

Der vil i 2018 ske en evaluering af de hidtidige konkurrenceudsættelser, herunder af konkurrenceudsættelsen af natur og skov samt luft og emissioner. Dette sker for at opsamle erfaringer om processen inden de efterfølgende konkurrenceudsættelser igangsættes.

Læs om den aktuelle konkurrenceudsættelse på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Markedsafklaring (efterår 2017)
I efteråret 2017 har MFVM, med praktisk bistand fra Deloitte, påbegyndt en proces for at afklare markedet for konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndigheds­betjening på Miljø- og Fødevareministeriets område. Det sker for at forberede og kvalificere tilrettelæggelsen af de områder, der skal konkurrence­udsættes.

Markedsafklaringen omfatter en dialog med de danske universiteter, hvor det er muligt at komme med input om kompetencer, kapacitet og interesser inden for de områder, der skal konkurrenceudsættes i den samlede periode. Øvrige aktører, herunder GTS’er, har mulighed for at deltage og afgive relevante input som led i markedsdialogen.

Formålet med markedsafklaringen er bl.a. at give universiteterne mulighed for at tilkendegive styrkepositioner og områder, hvor de ønsker at byde ind i de efterfølgende konkurrenceudsættelser. Der er således ikke tale om en prækvalifikation eller lignende.

Universiteterne gives samtidig mulighed for at komme med input til nye faglige udfordringer og synergimuligheder, der bør tages i betragtning inden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening fremadrettet.

Resultatet af markedsdialogen vil indgå i MFVM’s efterfølgende arbejde med at tilrettelægge emnevalg for konkurrenceudsættelsen (”masterplan”).

Masterplan (forår 2018)
På baggrund af markedsafklaringen og overvejelser i MFVM vil der blive udarbejdet en samlet oversigt (masterplan) over de emner, der konkurrenceudsættes i de kommende runder. Oversigten forventes offentliggjort i foråret 2018. Masterplanen vil således også indeholde de emner, som varsles konkurrenceudsat i 2018 (i figuren nedenfor betegnet som runde 2).

Emnerne for runde 2, 3 og 4 forventes konkurrenceudsat i hhv. 2018, 2020 og 2022.

Se tidsplan for konkurrenceudsættelse af MFVM’s forskningsbaserede myndighedsbetjening . Kan også ses nederst på siden.

Nyhed om konkurrenceudsættelse af den 28. juni 2017  

Berigtigelse af information i nyhed om konkurrenceudsættelse af den 28. juni 2017

MFVM har tidligere lagt til grund, at udenlandske universiteter kun kunne byde i konsortium med danske universiteter. Efter udbudsretlige regler er det imidlertid ikke muligt at opstille et sådant generelt krav.

MFVM vil i forhold til hver enkelt konkurrenceudsættelse vurdere opgaverne og stille de relevante saglige krav til tilbudsgiverne, herunder f.eks. krav om kendskab til dansk forvaltning og lovgivning, kendskab til danske forhold, samt at rådgivningen skal kunne leveres på dansk.  

 

  

Yderligere oplysninger

Ved spørgsmål til processen for konkurrenceudsættelse er man velkommen til at kontakte kontorchef Hans Peter Olsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Tlf. 40 61 33 93, e-mail: hapol@mfvm.dk.

Ønsker du at blive opdateret, når der sker noget nyt på denne hjemmeside for konkurrenceudsættelse, bedes du sende din mail-adresse til konkurrence@mfvm.dk

Opdateret 6. marts 2018

MENU