Gå til hovedindholdet

Natur

Danmark har en varieret natur med skove, enge, heder, klitter, hav og vådområder. Mange af naturområderne er værdifulde - også internationalt. Derfor skal vi passe på dem. Læs mere om hvordan.

Danmark har en varieret natur med skove, enge, heder, klitter, hav og vådområder. Mange af naturområderne er værdifulde også internationalt. Derfor skal vi passe godt på dem, så planter og dyr har de bedste betingelser. Her på siden finder du links til sider, hvor du kan finde mere viden om emner som biodiversitet, invasive arter, planteforskning og naturbeskyttelse.

Vidste du at:

  • Op mod en fjerdedel af EU’s pattedyr, padder, krybdyr, fugle og sommerfugle er truede. I Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850.
  • Invasive arter er en betegnelse for de planter og dyr, der ved menneskets bevidste eller ubevidste hjælp er flyttet fra deres naturlige levested til en ny biosfære, hvor de fortrænger det oprindelige plante- eller dyreliv?

Naturbeskyttelse (Naturstyrelsen) 
På Naturstyrelsens hjemmeside finder du alt om naturbeskyttelse. Du kan læse om de forskellige beskyttelsesprogrammer og lovgivningen bag, blandt andet Danmarks forpligtelser i EU programmet Natura2000. Du kan også læse om biodiversitet, indsatsen for at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed og for at bekæmpe invasive arter. Du  finder også temasider om de danske skove og deres betydning for miljøet. Endelig har siden et artsleksikon med oplysninger om dyr og planter i den danske natur.

Landbrug og miljø (EMU) 
Siden giver overblik over og links til materialer om landbrug og miljø. Det er fx materialer om, hvordan landbruget påvirker natur og økosystemer og om brug af pesticider i miljøet. Få også mere viden om vilkår for naturen i det åbne land og hvordan det økologiske landbrug er med til at forbedre natur og miljø. Siden giver også ideer til ekskursioner og feltarbejde.

Biodiversitet (EMU) 
Siden giver overblik over og links til materialer om biodiversitet. Det er fx materialer om biologisk mangfoldighed, truede arter, beskyttelse af genmateriale og genmodificerede organismer samt links til internationalt og nationalt arbejde med biodiversitet.

Invasive arter (EMU)
Siden giver overblik over og links til materialer om invasive arter. Det er fx materialer om invasive arters fremmarch i Danmark, forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter samt links til databaser med detaljerede beskrivelser af invasive plante- og dyrearter.

Naturforvaltning (EMU) 
Siden giver overblik over og links til materialer om naturforvaltning. Det er fx materialer om beskyttede og ikke beskyttede naturtyper og skove samt særlige fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Siden giver desuden overblik over offentlige instanser som er involveret i regulering og forvaltning af naturen i Danmark.

Ud i naturen (EMU) 
Siden giver overblik over og links til materialer om naturoplevelser. Det er fx materialer om Danmarks naturperler, regler for færdsel i naturen, kort til brug for naturekskursioner samt forslag til bl.a. svampeture og ekskursioner til Ørestaden.

Planteforskning (Planteforskning.dk) 
På denne side kan du finde viden om planter. Du kan læse om kvælstof, fosfor, gensplejsede planter, bioteknologiske metoder, bioaktive naturstoffer og plantesygdomme og du kan teste din viden om planter.

Skoven i skolen (skoveniskolen.dk)
Siden giver et overblik over undervisningsmaterialer om skov og træ til grundskolen. Siden har bl.a. et leksikon og et bibliotek, hvor du kan søge efter viden om skov, skovbrug og træanvendelse.

Opdateret 1. august 2016

MENU