Gå til hovedindholdet

Vand, luft og jord

Forurening af vand, luft og jord påvirker menneskers helbred og skader naturen.

Forureningen af vand, luft og jord påvirker menneskers helbred og skader naturen. Hvor farlig forureningen er, afhænger både af hvilke stoffer, og hvor store mængder, der er tale om. På denne side finder du links, hvor du kan finde mere viden om forurening, og hvordan man sætter ind for at begrænse eller helt at undgå forureningen. Du finder også links til sider, der handler om CO2-udledning og klimaændringer.

Vidste du at:

  • Luftforureningen i Danmark typisk kommer fra køretøjer, skibe, fritidsfartøjer brændeovne, fra erhvervsvirksomheder og fra energiproduktion. I Danmark får vi også skadelige stoffer blæst ind over grænserne.
  • Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden.

Vandmiljø (Naturstyrelsen) 
På Naturstyrelsens hjemmeside finder du en masse viden om vand. Du kan læse om grundvandsforurening, drikkevandskvalitet og vandforsyning samt om spildevandskilder, kloaknettet, spildevandsrensning og badevandskvalitet. Du kan også få viden om miljøtilstanden i de danske farvande, søer, vandløb og vådområder og læse om indsatsen for et bedre vandmiljø.

Havmiljø (EMU)
På denne side finder du materialer om stenrevene i vores farvande og deres plante- og dyreliv, næringsstofbelastning og iltsvind, Østersøens natur og miljø samt vandstande, kystbeskyttelse og stormflodsberedskab. Der er også link til den nationale database for marinedata for vandkemi.

Vandmiljø (EMU) 
Her finder du links til undervisningsmaterialer om blandet andet forurening af vandmiljøet, beskyttelse af vandressourcer, drikkevandsforsyning, vandafledning og spildevandsrensning.

Vand og vandmiljø (EMU)
Siden giver overblik over og links til materialer om vand og vandmiljø. Det er fx materialer om vandmiljøets tilstand, vandressourcemodeller, drikkevandets geologi samt vandbalance og vandets kredsløb.

Vandets vej (Vandetsvej.dk) 
Bliv klog på vandets kredsløb hele vejen fra grundvandet, gennem vandværket og ud til forbrugerne, videre gennem kloakker til renseanlæg og tilbage til naturen. Til hvert emne er der en film og en række opgaver. Materialet henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Siden har en lærervejledning.

Viden om grundvand (GEUS)
Hvordan kortlægger man grundvandsressourcerne, hvordan dannes grundvandet og hvordan bliver det behandlet på vandværkerne? Svarene finder du på GEUS’ hjemmeside. Du kan også få viden om overvågningen af grundvandsmagasinerne, kilder til grundvandsforurening og initiativer til beskyttelse af grundvandsressourcen.

Luft   (Miljøstyrelsen)
Læs om Miljøstyrelsens arbejde med at regulere forurenende emissioner og luftkvaliteten. Du kan finde informationer om kilder til luftforurening, luftforureningens effekter på mennesker og miljø samt overvågningen af luftforurening og miljøzoner i byerne.

Jord (Miljøstyrelsen)
Her kan du læse om Miljøstyrelsens indsats imod grundvands- og jordforurening. Du kan finde informationer om kortlægning af forurenede grunde, kilder til jordforurening, oprydning på forurenede grunde og læse om de store forureningssager. (EMU)

Klima og klimaændringer (EMU)
Siden giver overblik over og links til materialer om klima og klimaændringer. Det er fx link til DR’s temasider om klimaforandringer og vandstandsstigninger samt Jyllandspostens undervisningssider om klimaændringer, der indeholder film, artikler, reportager, interviews, klimaleksikon, opgaver og lærervejledninger.

Tilpasning til fremtidens klima (Klimatilpasning.dk)
På denne side finder du informationer om både klimaforandringer og klimatilpasning. Du kan fx læse om hvad klimaforandringerne betyder for forskellige sektorer samt hvad borgere, kommuner og virksomheder kan gøre for at tilpasse sig fremtidens klima. Siden har også en række cases om klimatilpasning og en brevkasse, hvor du kan spørge eksperter om klimatilpasning.

Climate minds (Experimentarium)
Her finder du fakta, artikler og cases om klimapolitik, energiproduktion, økonomi, energieffektivitet, klimaetik, det danske energisystem samt konsekvenserne af klimaforandringer.

Opdateret 1. august 2016

MENU