Gå til hovedindholdet

Bred politisk enighed om ny aftale om sunde husdyr og MRSA

Regeringen og samtlige af Folketingets partier har netop indgået en politisk aftale om et nyt veterinærforlig. 302 millioner kroner er afsat over de næste fire år til blandt andet at bekæmpe udbredelsen af husdyr-MRSA og styrke det veterinære beredskab.

Publiceret 13. december 2017

Forebyggelse er bedre end bekæmpelse. 

Det er en af hovedoverskrifterne i en aftale om sunde husdyr, som regeringen og samtlige af Folketingets partier netop har indgået. Det nye Veterinærforlig III viser vejen for, hvordan sygdomsbekæmpelse blandt landbrugets dyr skal ske de næste fire år.  

Forligskredsen er enige om at afsætte 302,6 millioner kroner til blandt andet at overvåge forekomsten af husdyr-MRSA i flere husdyrarter, så det er muligt at agere i tide ved tegn på en stigning i forekomsten. Det skal sikre, at fx kvægbesætninger ikke får samme udfordringer med husdyr-MRSA, som svineproducenterne har oplevet.

Der bliver også lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme, og så skal der udvikles ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, fravænningsalder og dødelighed.

- Et samlet Folketing står med denne aftale bag den fortsatte udvikling af dansk landbrug med sunde husdyr. Det er jeg meget glad for. Vi har fundet en balance, hvor vi sigter mod et fortsat lavt antibiotikaforbrug, samtidig med at landbruget har mulighed for at producere fødevarer i verdensklasse. Det er også vigtigt, at vi med aftalen sikrer, at Danmark i højere grad kommer på banen internationalt og vil bidrage til en reduktion i antibiotikaforbruget i Europa. Endelig er det positivt, at vi beholder den økonomiske ramme og tilfører 35 millioner kroner til forskning i MRSA, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Med den her aftale tager vi stort skridt i indsatsen mod MRSA. Vi holder fokus på et ambitiøst mål for nedbringelsen af antibiotika, mens zink udfases af svineproduktionen. Samtidig sikrer vi, at dyrevelfærden i den brede danske landbrugsproduktion herfra vedvarende bliver løftet. Alt sammen i balance med et fortsat effektivt og produktivt landbrugserhverv i Danmark, siger landbrugs- og fødevareordfører Simon Kollerup for Socialdemokratiet.

- I de kommende år vil Veterinærrejseholdet i højere grad fokusere på en mere målrettet indsats mod brodne kar. I forhold til de få, som ikke kan finde ud af at behandle deres dyr ordenligt, vil vi se på skærpede sanktioner, for vi vil ikke tolerere, at dyr ikke behandles forsvarligt. Desuden er jeg tilfreds med, at landmændene nu får mulighed for at købe afmålte mængder medicin, så de ikke har en masse til overs, siger landbrugs- og fødevareordfører for Dansk Folkeparti Lise Bech.

- Dyrevelfærd har altid været et af Dansk Folkepartis vigtigste emner, og derfor er vi godt tilfredse med at være afsendere på et nyt forlig, som sikrer sunde husdyr og god dyrevelfærd, siger dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti Karina Due.

- Vi skal finde alternativer til antibiotika i husdyrproduktionen, og her kan øget brug af probiotika blive et vigtigt middel mod sundere og mere modstandsdygtige dyr. Derfor er det vigtigt, at dyrlægerne fremover skal vejlede om anvendelse af probiotika, og at der samtidig etableres forskning og demonstrationsprojekter om blandt andet probiotika, siger landbrugs- og dyrevelfærdsordfører Maria Reumert Gjerding, 

- Landbruget er underlagt et utal af regler og krav. Derfor er jeg godt tilfreds med, at vi nu fjerner nogle af byrderne. Blandt andet fjerner vi krav om autorisation af landmanden til at behandle visse sygdomme hos køer, og landmanden får i det hele taget et mere enkelt samarbejde med dyrlægen, siger landbrugs- og dyrevelfærdsordfører for Liberal Alliance Carsten Bach.

- En af mærkesagerne for mig i den danske husdyrproduktion er, at man tager udgangspunkt i det enkelte dyr. Flokmedicinering har stor betydning for antibiotikaforbruget i svineproduktionen, og vi er enige om, at brug af flokmedicinering skal nedbringes, så flokmedicinering reserveres til situationer, hvor andre behandlingsformer ikke kan bruges, siger landbrugs- og dyrevelfærdsordfører for Alternativet Christian Poll.

- For De Radikale har det være vigtigt at få nedsat et fast uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd, som vi løbende kan bede drøfte faglige spørgsmål og problemstillinger. Det skal give os politikere et mere kvalificeret grundlag at træffe beslutninger ud fra, siger landbrugs- og dyrevelfærdsordfører for Radikale Venstre Andreas Steenberg. 

- De landmænd, som udmærker sig positivt i forhold til antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, fravænningsalder og dødelighed, skal have en større anerkendelse. Nu udvikler vi en ”elite-bedrift-ordning”, som skal motivere bedrifter til at arbejde aktivt med de udvalgte parametre, siger landbrugs- og dyrevelfærdsordfører for Socialistisk Folkeparti Trine Torp.

- Vi skal udnytte den omfattende private kontrol på svineområdet meget bedre. Branchen har selv taget initiativ til Danish-kontrollen, og nu vil Fødevarestyrelsen indgå et samarbejde med Danish-kontrollen, som skal styrke vejledning og målrette offentlig kontrol. Dette vil muliggøre en reduktion af den offentlige kontrol i disse besætninger, siger fødevare- og landbrugsordfører for De Konservative Orla Østerby.

- Det er et rigtig godt forlig, som viser, at vi i Venstre prioriterer dansk landbrug højt. Vi har fokus på at beskytte landbruget mod udefrakommende sygdomme med et effektivt beredskab, og vi undersøger mulighederne for at lave et nordisk samarbejde om et veterinært beredskab, der kan sættes ind i de nordiske lande efter behov, siger landbrugs- og fødevareordfører for Venstre Erling Bonnesen.  

Udvalgte fakta om Veterinærforlig III:

 • Gælder i perioden 2018 – 2021 med en samlet ramme på 302,6 millioner kroner.
 • Forligsparterne er enige om at mødes ved handlingsplanens udløb i 2018 for at fastsætte nye mål for reduktion af antibiotikaforbruget på baggrund af en evaluering af de seneste data omkring antibiotikaforbruget og nyeste viden om forbrug og resistens, som også anbefalet af ekspertgruppen.
 • Der nedsættes et uvildigt veterinærmedicinsk ekspertråd, som skal sikre evidensbaseret veterinærfaglige beslutninger i forhold til brug af veterinærmedicin.
 • Opgaven for det veterinærmedicinske ekspertråd i 2018 er at komme med konkrete anbefalinger. 
 • Der udvikles en ordning om ’elite-bedrifter’, som udmærker sig positivt i forhold til eksempelvis antibiotikaforbrug, udfasning af lægemiddelzink, højere fravænningsalder og lavere dødelighed.
 • Samtidig skal det undersøges, om elitebedrifterne kan opnå fordele ud over branding, fx kontrolmæssigt. Forligsparterne er enige om, at en ordning for elitebedrifter skal udvikles i løbet af 2018 og implementeres i løbet af forligsperioden. 
 • Flokmedicinering skal nedbringes og reserveres til situationer, hvor andre behandlingsformer eller forebyggende tiltag er utilstrækkelige
 • Derfor iværksættes bl.a. på baggrund af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger forskning i mulige alternativer til antibiotika herunder brug af vaccination.
 • Flere regler forenkles. Bl.a. afskaffes krav om, at dyrlægen skal føre logbog over rådgivningsbesøg og attestere, hvor meget tid der er anvendt i besætningen.
 • Der bliver lavet en ny global trusselsvurdering af både kendte og nye smitsomme husdyrsygdomme. 
 • Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold styrkes med en million kroner årligt til bl.a. indsats mod brodne kar og illegal import af antibiotika og ulovlige dyr. 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk 


MENU