Gå til hovedindholdet

Landbruget skal udbringe mindre fosfor i visse områder

Der gennemføres pr. 1. august 2018 skærpede fosforlofter som et led i den ændrede husdyrregulering. Det sker for at begrænse mængden af fosfor til vandmiljøet, da fosfor er en væsentlig årsag til, at en række søer ikke har god økologisk tilstand.

Publiceret 18. december 2017

Fra 1. august 2018 indføres der nye regler for, hvor meget fosfor den enkelte landmand må udbringe på marken, hvis marken ligger tæt på søer, som har behov for yderligere beskyttelse.

De såkaldte ’skærpede fosforlofter’ er en konsekvens af, at landbruget efter Fødevare- og landbrugspakken fik mulighed for at udbringe mere gødning. Med mere husdyrgødning på marken kan der også komme mere fosfor, og derfor er det en del af den danske husdyrbruglov, at der skal indføres skærpede fosforlofter.

Tilførsel af fosfor er en væsentlig årsag til, at en række søer ikke har god økologisk tilstand i Danmark. De skærpede fosforlofter er med til at begrænse ophobning af fosfor og dermed risikoen for, at fosforudledningen til vandmiljøet forøges.

- Indførelsen af de skærpede fosforlofter er en bunden opgave. Det er den del af en større sammenhæng med betydelige lettelser på kvælstof og meget enklere regler for husdyrbrug, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De skærpede fosforlofter indføres i oplande til søer omfattet af vandplanlægningen. Oplande med mindre end 30 pct. landbrugsareal forventes undtaget for de skærpede fosforlofter. De skærpede fosforlofter betyder, at landmændene på disse arealer kun må tilføre jorden 30 kg fosfor pr hektar. På andre jorde må der tilføres mellem 30 og 43 kg fosfor pr. hektar.

- Jeg lægger vægt på, at vi får et meget bedre vidensgrundlag om fosfor, så vi fremover kan få en mere målrettet fosforregulering, og landmændene kan nyttiggøre nye teknikker og teknologier. På kort sigt er det vigtigt i samarbejde med erhvervet at finde praktiske løsninger for at hjælpe de landmænd, der skal finde nye arealer til at udbringe deres gødning på, siger Esben Lunde Larsen.

Modellen vil blive udmøntet i en bekendtgørelse, der skal træde i kraft 1. august 2018. Forinden gennemføres offentlig høring af bekendtgørelser og tilhørende miljøvurdering.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes mere information om de oplande, der forventes omfattet af den skærpede fosforregulering.

Fakta:

• Der er 417 oplande til søer omfattet af vandområdeplanerne, som forventes omfattet af krav om skærpede fosforlofter fra 1. august 2018.
• Der er iværksat en række udredningsprojekter for at styrke den faglige viden om fosfor. Der tages løbende stilling til mulighederne for at kunne regulere med større præcision.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9135 6996, e-mail: jefed@mfvm.dk


MENU