Gå til hovedindholdet

Miljø- og Fødevareministeren indvier Danmarks største fosforvådområde ved Silkeborg

Miljø-og fødevareministeren er med til at indvie Danmarks største vådområde til bekæmpelse af fosfor ved Hinge sø. Her har Silkeborg Kommune og 33 jyske lodsejere taget et stort skridt i arbejdet for at gøre Danmarks søer renere.

Publiceret 23. juni 2017

Danmark får sit største fosforvådområde i Silkeborg Kommune, der kommer til at betyde en reduktion af fosforniveauet i Hinge Sø ved Gudenåen.
Vådområdet skal reducere udledningen af fosfor til søerne, og det er skabt ved omdirigering af eksisterende vandløb. 33 lodsejere og Silkeborg Kommune har støttet stærkt op omkring processen, der har betydet en omfordeling af jorden i fosforvådområdet. Det reducerede fosforniveau betyder, at der kommer færre alger i Hinge sø, og badegæsterne ved Hinge Søbad kan derfor glæde sig til mere klart vand.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indvier fosforvådområdet den 23. juni.

- Der er skabt et flot resultat for genopretningen af vandmiljøet i Hinge sø, som følge af den gode og konstruktive dialog mellem alle de involverede parter. Projektet giver et rigtig godt afsæt til at fortsætte det store arbejde med at hjælpe søerne i Danmark med at få det endnu bedre. Lodsejerne og kommunen skal alle have stor tak for det flotte resultat, siger ministeren.

For lodsejerne vil etableringen af fosforvådområde betyder en ny jordfordeling, hvor de berørte lodsejere kan få mulighed for at komme af med jord, der ikke er attraktiv til dyrkning eller måske få samlet deres jord på en mere hensigtsmæssig måde.

-Jordfordelingen og indsatsen fra de berørte lodsejere et fint eksempel på, at det er vigtigt at have en god dialog med lokalsamfundet under en sådan kompliceret proces. Skabelsen af Danmarks største fosforvådområde er kun lykkes med lodsejernes positive medvirken i projektet, siger ministeren. Han opfordrer til, at flere danske kommuner lader sig inspirere af Silkeborg Kommune og de involverede lodsejere.

Et fosforvådområde adskiller sig et traditionelt vådområde, da det er fosforudledningen, som vådområdet fokuserer på snarere end kvælstof. Fosfor fører til en øget vækst af alger, som gør vandet uklart. Samtidig har det en negativ effekt på søens øvrige dyre- og planteliv.

De forringede forhold medfører, at vandmiljøet i søen kommer ud af balance.

Fosforvådområder fungerer ved, at vandløb bliver omdirigeret og forlænget. Vandløbene kommer derved til at sno sig igennem landskabet. De snoede vandløb betyder, at fosforvådområdet naturligt kommer til at udlede fosforet til bl.a. græsningsarealer i vådområdet. Her kan fosforet fungere som gødning for græsningsarealerne.

Nye fosforvådområder skal bidrage til en reduktion af udledningen med mindst fem tons fosfor til udvalgte danske søer i perioden 2016-2021. Der er afsat midler til projektet frem til 2020 fra EU og den danske regering. Det er samtidig forudsat, at ordningen fortsætter i 2021 i landdistriktsprogrammet. Såfremt ordningen fortsætter i 2021, vil der være afsat i alt ca. 84 mio. kr. til fosforvådområdeindsatsen i perioden 2016-2021.

For interesseret presse sker indvielsen den 23. juni kl 15:30 ved Vinderslevholm Gods, Vinderslevholmvej 56A, 8620 Kjellerup.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: +45 2077 0459, e-mail: minol@mfvm.dk 
Kontorchef Henrik Kundby, Miljøstyrelsen, tlf.:+45 4124 4746, e-mail: henku@mst.dk  


MENU