Gå til hovedindholdet

Ny strategi skal ensarte Miljø- og Fødevareministeriets kontrol

Miljø- og fødevareministeren lancerer en fælles strategi for kontrol i ministeriets styrelser. Fremover skal kontrol være baseret på ansvar og tillid og støtte virksomhedernes udvikling og vækst.

Publiceret 6. oktober 2017

Kontrol på miljø-, landbrugs- og fødevareområdet er nødvendigt, så borgerne ved, at deres mad er sund, deres EU-tilskud er korrekt, og at de ikke bliver udsat for farlige stoffer. Kontrol skal dog ikke fylde mere end højst nødvendigt, og den skal være baseret på dialog, ansvar og tillid, det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ministeren har netop fremlagt en overordnet strategi for den kontrol, som Miljø- og Fødevareministeriet udfører. Strategien sigter mod en kontrol, der skal give borgerne tryghed, men samtidigt understøtte vækst og udvikling i virksomhederne.

- Vi skal kontrollere og sanktionere trusler mod miljø og fødevaresikkerhed konsekvent, men dialog og tillid skal være afgørende for kontrollen af det store flertal af ansvarlige virksomheder, der følger reglerne.  Ministeriet skal ikke kontrollere for at finde petitesser og bagateller, men derimod hjælpe de gode og lovlydige virksomheder til at udvikle sig, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Strategien fastslår, at kontrol skal være ensartet og tage udgangspunkt i vejledning. Der skal udvikles nye kontrolformer, hvor nye teknologier og dataindsamling skal sikre, at både borgere og virksomheder ikke bliver generet mere end højst nødvendigt.

- Fair kontrol er en god forretning.  Det ser vi på eksportmarkederne, hvor der er høj tillid til danske produkter. Derfor skal vi have gode og tillidsfulde rammer for en moderne og fremtidssikret kontrol – til gavn for både borgere og erhverv, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Kontrolstrategien omfatter alle ministeriets styrelser. Hver styrelse skal nu udarbejde individuelle handleplaner for implementering af strategien i løbet af efteråret 2017.

Læs kontrolstrategien her.

 

Yderligere oplysninger:

Ming Ou Lü. Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2077 0459, e-mail: minol@mfvm.dk

Fødevarestyrelsens pressetelefon: 22 84 48 34

Antal af kontroller, der indgår i kontrolstrategien

Styrelse

Kontrolordning

Antal kontroller 2016

Miljøstyrelsen

Import/eksport af affald

252

Miljøtilsyn

258

Kemikalier

172

Landbrugsstyrelsen**

Arealkontrol

3300 + 40.400 adm. kontroller

Økologikontrol

3790

Jordbrugsområdet

Ca. 12.500

Fødevarestyrelsen

Fødevarer*

61.807

Veterinær

7912

Foder ***

765

Note: * Detail og Engros (med/uden behandling). ** Landingskontrol indgik i arbejdet med strategien, men er ikke indehold i denne tabel. *** Kun fodervirksomheder.

 

Fakta:

En ny fælles kontrolstrategi var et af initiativerne i Fødevare- og landbrugspakken fra 2015.

Den nye strategi omfatter ti indsatsområder:

1: Systematisk tilgang til risikobaseret, datadrevet udvælgelse

Alle kontrolordninger skal være understøttet af en risiko­vurdering, hvor risikoprincip­perne er kendte.  Alle væsentlige kontrolordnin­ger skal være digitalt under­støttet.

2: Afklaring af det ønskede kontrolomfang

Når vi reviderer eller etablerer kontrolordninger, fastlægger vi omfanget af kontrol på bag­grund af egne data på området, samt viden om, hvad de gør i andre, sammenlignelige lande og myndigheder.

3: Bedre brug og bearbejdning af data

Vi skal samle og bearbejde data, så vi kan sagsbehandle hurtigere, mere ensartet og med højere kvalitet i kontrol­len. Dele af den fysiske kontrol skal på sigt erstattes af datadrevne løsninger.

4: Kendskab til virksomheden er vigtig

Vi skal bruge indsamlede erfaringer og viden om virksomhederne til at målrette og individualisere vores kon­trolindsats. Vi vil vurdere, hvordan vilje-evne principperne skal indgå, når vi tilrettelægger kontrolindsatserne.  Alle styrelser skal så vidt mu­ligt udvide brugen af varslet kontrol.

5: Bedre kommunikation

Vi skal tydeligt kommunikere, hvad der er formålet med og baggrunden for reglerne og for kontrollen. Vi skal være tilgængelige på digitale platforme, og borgere og virksomheder skal mødes med høj service og en kompe­tent og venlig dialog – også når den er digital.

6: Principper for kompetenceudvikling af kontrollørerne

Vores medarbejdere skal have kompetencer, så de mestrer faglighed, kommunikation og professionalisme i mødet med virksomheden. Vi vil bl.a. gennemføre fælles basisforløb om myndigheds­rollen for nye kontrollører på tværs af styrelser og kontrol­ordninger.

7: Forsøg med effektmålinger

Vi vil gennemføre forsøg med effektmålinger på de større kontrolordninger for at opnå en så virkningsfuld kontrol som muligt.

8: Mere evaluering

Kontrollen skal være båret af en evalueringskultur, hvor erfaringer løbende omsættes til forbedrede indsatser.

9: Fælles principper for sanktioner

Vi skal have fælles principper for, og gennemsigtighed i sank­tionspolitikken. Vi vil vurdere mulighederne for at erstatte sanktioner med vejledning ved mindre, bagate­lagtige overtrædelser.

10: Gennemskuelige betalingsprincipper

Vi vil have gennemskuelige og veldokumenterede betalings­principper.  Alle ministeriets kontrolordnin­ger med betaling skal have et følg-eller-forklar princip.


MENU