Gå til hovedindholdet

Vandeksperter afleverer deres bud på rammerne for morgendagens vandløb

Fremover bør kommunerne forpligtes til i fællesskab at have helhedsplaner for vandløbssystemerne. Det er en af anbefalingerne fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning, som i dag afleverer deres bud på, hvordan vandløbsforvaltningen kan moderniseres til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Publiceret 19. december 2017

Oversvømmede marker, boliger og sommerhusområder er efterhånden ikke et særsyn i Danmark. Det sker blandt andet, når vandløb går over sine bredder. Med den nye klimavirkelighed er der behov for, at den 34-årige vandløbslovgivning kan komme i sync med nutidens behov.

Det mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som i dag modtager en række anbefalinger fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning.

Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at kommunernes forpligtes til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de samlede vandløbssystemer, og at kommunerne skal gennemgå de vandløb, der er omfattet af § 3-beskyttelse for at sikre, at de er retvisende.

- Over de seneste år er det blevet tydeligt, at vi i dag har en helt anden virkelighed end, da vandloven sidst blev ændret for 34 år siden. Det er efterhånden almindelig for husejere og landmænd at se deres huse og marker ligge under vand som følge af klimaforandringer. Det er ikke blot til stor gene, men har også store økonomiske konsekvenser. Derfor ser jeg frem til at dykke ned i eksperternes bud på, hvordan vi fremadrettet sikrer, at både vandløbsloven og vandløbsforvaltningen er tidssvarende. Jeg vil gerne takke udvalget for det store arbejde, som giver os et rigtig godt udgangspunkt for at lave de nødvendige ændringer i loven og de tilhørende vejledninger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning blev nedsat efter en række centrale interessenter havde drøftet de forskellige problemstillinger på vandløbsområdet på et vandtopmøde i december 2016.

Med udgangspunkt i topmødets resultater fik udvalget til opgave at finde ud af, hvordan man helt konkret gennem ændringer af lovgivning eller andre tiltag kan skabe rammerne for fremtidens vandløb.

Målet er i videst muligt omfang, at sikre, at både landmandens, naturens, sommerhusejernes og byboernes interesser tilgodeses.

- Det har været en stor fornøjelse at stå i spidsen for regeringens ekspertudvalg. Målet har været at komme med forslag til en ny tilgang og et nyt regelsæt, som gør det muligt at administrere vandløbene på en måde, hvor vi bliver bedre til at imødegå konsekvenserne af ekstreme vejrhændelser, og dermed mindsker risikoen for oversvømmelser. Samtidig skal der tages hensyn til både afvandingsbehovet og miljøets ve og vel i form af dyre- og planteliv. Jeg er ikke i tvivl om, at udvalgets anbefalinger kan føre til, at vi får en mere helhedsorienteret, anvendelig og moderne vandløbsforvaltning, der både passer til behovet og passer på miljøet, siger formand for ekspertudvalget Henrik Høegh.

Ekspertudvalget har i dag afleveret anbefalingerne til miljø- og fødevareministeren sammen med et appendiks om Udvikling af ny metode til kontrol af regulativer. 

Se ekspertudvalgets medlemmer

Fakta: Udvalgte anbefalinger

  • Kommunerne forpligtes til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de samlede vandløbssystemer.  
  • Gennemgang og opdeling af vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
  • Udarbejdelse af overordnede pejlemærker for kommunernes prioritering af interesserne i vandløbene.
  • Vandføringsevne beskrives i alle regulativer. 
  • Bedre kontrol af vandføringsevnen på sigt. 
  • Mulighed for at udlægge naturvandløb.
  • Vandløbslovens formålsbestemmelse udvides til også at omfatte klimatilpasning. 
  • Vandløbsloven revideres og suppleres med en vejledning.
  • Udfordringer med sandophobning ved åudløb til fjorde og kyster undersøges nærmere. 
  • Mulighed for at kommunerne kan inddrage forsyningsselskaberne i helhedsplanlægning. 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996, e-mail: jefed@mfvm.dk

Formand for ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning Henrik Høegh, tlf.: 3012 3972


MENU